X

سرپرست کمیته

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت به منظور ارتقاء توانمندی های پژوهشی دانشجویان، نهادینه سازی فعالیت های پژوهشی و تقویت روحیه پژوهشی دانشجویان ایجاد شده است.

در این راستا کمیته تحقیقات دانشجویی با فراهم کردن زمینه مناسب و حمایت های علمی، مادی و معنوی از فعالیت های پژوهشی دانشجویان، زمینه رشد و بالندگی علمی و پژوهشی آنها را فراهم خواهد ساخت.

1.   تدوين اهداف و چشم انداز جهت هدايت و ارتقاي فعاليت هاي كميته تحقيقات دانشجويي

2    همكاري با كانون هاي علمي و امور دانشجويي- فرهنگي دانشكده

3.   جذب و جلب مشاركت دانشجويان جهت همكاري در كميته تحقيقات دانشجويي

4.   هدايت فعاليت هاي تحقيقاتي دانشجويان در راستاي تربيت دانشجويان نمونه

5.   پاسخگويي به سوالات دانشجويان در باره دانشجوي نمونه، استعداد درخشان و فعاليت هاي ثبت اختراع و غيره

6    ترويج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجويان دانشكده

7.   اطلاع رساني در باره نقش و جايگاه تحقيقات دانشجويي در رشد و شكوفايي استعدادهاي دانشجويان

8.   ايجاد نشاط علمي و پويايي در راستاي فعاليت هاي علمي – پژوهشي دانشجويان

9.   ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت هاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليت هاي علمي دانشجويان

10. انجام فعاليت هاي اطلاع رساني و تعاملي بصورت وب سايت، نشريات علمي، پژوهشي و خبري

11.  توانمند سازي اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي از طريق برگزاري كلاس ها و كارگاه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي

12.  بررسي قوانين و مقررات مربوط به كميته تحقيقات دانشجويي و ارائه پيشنهاد به كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه

13.  فراهم اوردن فرصت هاي مناسب جهت انتشار، ارائه و به كار گيري نتايج تحقيقات دانشجويي

14.  برگزاري سمينارهاي تحقيقاتي دانشجويي متناسب با نيازهاي دانشجويان در دانشكده و دانشگاه

15.  راه اندازي واحد مشاوره پژوهشي براي مشاوره و راهنمايي دانشجويان جهت طراحي پروژه هاي پژوهشي و اجراي آنها

16.   شناسايي دانشجويان مساعد و معرفي جهت همكار در طرح هاي تحقيقاتي اساتيد