طراحی سایت
رسالت

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت به منظور ارتقاء توانمندی های پژوهشی دانشجویان، نهادینه سازی فعالیت های پژوهشی و تقویت روحیه پژوهشی دانشجویان ایجاد شده است.

در این راستا کمیته تحقیقات دانشجویی با فراهم کردن زمینه مناسب و حمایت های علمی، مادی و معنوی از فعالیت های پژوهشی دانشجویان، زمینه رشد و بالندگی علمی و پژوهشی آنها را فراهم خواهد ساخت

جستجو